תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

לקוחות יקרים/ות, אנא קראו בעיון את התנאים המפורטים בתקנון זה ותנאי השימוש באתר החברה המפורטים מטה. רכישת הקופונים באתר מתבצעת באמצעות ובכפוף לאמור בתקנון זה.

הרשמה לקנייה ו/או הגשת הצעה לרכישה מביעים את הסכמתך ו/או אישורך להיות כפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

1. כללי:

1.1.כל המשתמש ו/או המבצע פעולה  באתר מצהיר  שהוא  מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו מסכים להם ומקבלם, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2. בעלת האתר הינה חברת י.בירותי בע”מ להלן “החברה”

1.3. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 1.4.     אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות פרטי הקשר המפורסמים באתר או דרך עמוד יצירת הקשר

1.5.      תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של אתרים או עמודים אחרים העשויים להיות מקושרים או זמינים דרך או באמצעות אתר זה. הגלישה והשימוש לאתרים או לקישורים אחרים מאתר זה הינם באחריותך וכפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר/עמוד חיצוני, בנוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

2. הזכות להשתתפות ושימוש באתר:

2.1. כל אדם לרבות תאגיד, רשאי לבצע פעולה באתר בכפוף למילוי התנאים המפורטים במצטבר להלן:

למשתמש מלאו ו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זיהוי תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל  ואשר הונפק על ידן .

2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא  רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש כמפורט בכל אחד מן המקרים להלן:

2.2.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

2.2.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה  ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו  התקינה  של האתר ובכלל זה  לקוחות החברה ו/או והמוכרים ו/או כל צד ג’ מטעמם;

2.2.3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.2.4. כל מקרה אחר שיש בו כדי למנוע ממך בצוע פעולה באתר   ע”פ כל דין.

2.3.  הלקוח מתחייב כי לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

  3. המבצעים המוצגים באתר:

3.1 .באתר מוצג  מגוון רחב של שוברים (להלן: “השוברים”) מאת מיטב היצרנים והמשווקים .

3.2. החברה אינה אחראית על תיאור נקודות  הרכישה  כפי שנמסרו על ידי המוכרים, וממליצה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.3. במידה וישנו קישור (”לינק”) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר .

3.4 את השובר לא ניתן לממש בכפל מבצעים אלא אם צויין כך  במפורש באתר.

3.5. כמות השוברים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים,  בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

4. תנאי הרישום באתר:

4.1. בעת הרישום תתבקש להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת קוד ו/או סיסמא, טלפון, כתובת,  מספר זיהוי. מסירת הפרטים הינה בהתאם ובכפוף

4.2.  על מנת להשלים את תהליך הרכישה  באתר תתבקש  להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. אינך חייב למסור את הפרטים כמפורט לעיל ומסירתם תלויה ברצונך  אך אם לא מסרת את הפרטים המלאים המבוקשים לא תוכל להמשיך להשתתף במכירה . 

4.3. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

4.4. למען הסר ספק, לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך במכירה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה עפ”י חוק. החברה ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

4.5. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי  ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

5. המוצר:

5.1. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של השובר.

5.2.  המחיר של שובר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי החברה. מחירים אלה אינם משקפים את המחיר של השוק, אלא את עלות השובר שיקנה למשתתף  הנחה.

5.3. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו).  החברה  לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

5.4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.

6. תשלום :

6.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ על-פי דין.

6.2. קניה שאושרה מהווה קניה של השובר.

6.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת.

7. ביטול עסקה :

7.1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות  ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

7.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת השובר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.

7.3.  זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

7.4. לגבי ”טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן   והתקנות שהותקנו על פיו.

7.5. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

7.6 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

7.7. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

7.8. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה.

 7.9. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין ה

פרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר,  המציע לא יחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

8. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר:

8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי, ללא מתן כל התראה מראש ובכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

8.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

8.1.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

8.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

8.1.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

8.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

8.1.6. החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

9. סודיות ופרטיות:

9.1. החברה תנקוט את כל הצעדים הדרושים והסבירים לאבטחת מידע הרשום שנמסר ע”י מבצע הפעולה באתר בעת הגשת הצעתו ו/או הרשמתו לקניה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר זולת למוכרים לצורך השלמת פעולות הרכישה שהתבצעו באתר, ו/או על-פי המפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

9.2. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הרישום.

9.3. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרישום הנובעים מחדירות בלתי מורשות וביצוע פעולות בלתי חוקיות של אחרים במידע הנ”ל, ולא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

9.4. בהתאם להסכמתך, החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

9.5. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

9.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.

9.5.2. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

9.5.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

9.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

9.5.6.   על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך, או אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, לשם השלמת תהליך הרכישה.

9.5.7.   בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. הגבלת אחריות, זמינות ושימושים אסורים:

10.1. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר (למעט מקרים מיוחדים) ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

10.2. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

10.3. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

10.4 אם תתגלה פעולה ו/או תקלה כלשהי בפעילות האתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנן.

10.5. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

10.6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה  לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 10.8.   האתר, השירותים והתכנים הזמינים בו או דרכו מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה לנקיטת כל פעולה משפטית, כספית או אחרת. כל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית, והינך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד החברה כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליה.

11.10.  החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש באתר.

11.11.  החברה רשאית להתיר, להגביל ו/או לאסור את גישתך לאתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

11.12.  אינך רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על האתר, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתפעולו, בתכנים המוצגים או נגישים בו ו/או באופן הצגתם. כמו כן, אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות, יחד ולחוד, ללא הרשאה מפורשת כתובה מראש מהחברה:

•           להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

•           להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת iframe גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך אחרת באופן המשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסיר דבר כלשהוא;

•           להפעיל או לאפשר הפעלת תוכנות או יישומים או כל אמצעי אחר הנועד לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה,

•           להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או באמצעותו כדי לפגוע בפרטיותו או בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.

אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 12.  אתר ” jbeiruty”:

12.1. אתר זה משמש פלטפורמה לסחר אלקטרוני (להלן: ”האתר”) המופעל על ידי החברה  .

12.2. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב מאת מיטב היצרנים והמשווקים (להלן: ”המוכרים”) .

 12.3. אתר ” jbeiruty” מופעל ע”י חברת “י.בירותי בע”מ” המתמחה בשיווק מגוון רחב של מוצרים.

13. שונות:

13.1. כל הפרטים והתכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה . אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמה המפורשת בכתב של החברה.

13.2. האמור בתקנון זה, מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

13.3.    אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.

14. סמכות שיפוט:

14.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בקריות .

14.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

אחרי שקראתם בעיון את הכתוב, אתם מוזמנים להיכנס לעסקאות המדהימות אצלנו באתר ולרכוש וכמובן לשתף חברים…..

כלי נגישות

Powered by - Wemake